Image

Algemene voorwaarden van MAX pakket

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

1. Aanvullende bezorgopties: Aanvullende bezorgopties die door de Klant kunnen worden
afgenomen met betrekking tot het vervoer van de Zending, waaronder (maar niet
beperkt tot):
a) het kiezen van de dag van bezorging;
b) bezorging in de ochtend;
c) bezorging in de avond;
d) ophalen van de Zending op een locatie van de Vervoerder;
e) extra vroeg ophalen van de Zending op een locatie van de Vervoerder.
2. Aanvullende verzendopties: Aanvullende verzendopties die door de Klant kunnen
worden afgenomen met betrekking tot het vervoer van de Zending, waaronder (maar
niet beperkt tot):
a) verzekerd verzenden;
b) enkel aflevering bij de Geadresseerde;
c) aflevering met handtekening voor ontvangst;
d) retourneren bij geen gehoor;
e) verzending van een groot pakket.
f) 18+ leeftijdscheck

3. Diensten: De diensten, zoals (nader) beschreven op de Website en kenbaar zijn via het
Platform en/of een Plug-in, waaronder (maar niet beperk tot):
a) het bieden van de mogelijkheid om middels het Platform en/of een Plug-in
Verzendlabels samen te stellen en te printen, alsook Aanvullende verzendopties of
Aanvullende bezorgopties af te nemen, waarna het verzendproces met betrekking tot de
Zendingen in gang wordt gezet (de “Verzendservice”);
b) het bieden van de mogelijkheid om een Zending op pallets te verzenden (de
“Palletservice”);
c) het bieden van de mogelijkheid om een Zending met een afwijkende maat te
verzenden (“Stukgoederenservice”);
d) het bieden van de mogelijkheid om een Zending ter verzending op te halen bij de
Klant (de “Haalservice”);
e) het afhandelen van Zendingen die door de Geadresseerden retour worden gezonden
(de “Retourservice”);

f) het afhandelen van vragen van Klanten (“Customer Service”)

4. Eigen bijdrage: Het door de Klant vastgestelde bedrag dat de Geadresseerde
verschuldigd is indien een Zending door middel van de Retourservice wordt
geretourneerd.

5. Geadresseerde: Degene aan wie een Zending moet worden afgeleverd.

6. Gevaarlijke stoffen: De gevaarlijke stoffen zoals gespecificeerd in de laatste versie van de technische instructies van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), de
‘dangerous goods regulations’ van de internationale handelsorganisatie voor de
luchtvaartindustrie (IATA), de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
over zee, het Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen
over de weg (ADR) of andere nationale of internationale wet- of regelgeving van
toepassing op het vervoer van en/of dienstverlening betreffende gevaarlijke stoffen.

7. Koppeling op maat: Een koppeling die door MAX Pakket op maat wordt gemaakt voor de
Klant, zodat (een deel van) de functionaliteiten van het Platform gebruikt kunnen worden
vanuit de webshop van de Klant.
8. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met MAX pakket een Overeenkomst aangaat.

9. Klantkoppeling: Een koppeling die aan de hand van de instructie zoals gepubliceerd op
het Platform door de Klant kan worden gerealiseerd, zodat (een deel van) de
functionaliteiten van het Platform gebruikt kunnen worden vanuit de webshop van de
Klant.

10. MAX pakket: De hoofdvestiging die statutair is gevestigd te Deventer, kantoor houdt aan
de Solingenstraat 59, 7421ZS te Deventer, ingeschreven is in het handelsregister van de
kamer van Koophandel onder nummer 82421773, en gebruiker is van deze algemene
voorwaarden.

11. Opdracht: Iedere opdracht van een Klant aan MAX pakket tot levering van een Dienst.

12. Partijen: MAX pakket en de Klant gezamenlijk.

13. Platform: Het online platform, raadpleegbaar voor de Klant via de Website, waar een
Klant (onder andere) de Diensten kan afnemen.

14. Plug-ins: software die ervoor zorgt dat (een deel van) de functionaliteiten van het
Platform beschikbaar is vanuit verschillende webshopplatforms. Deze Software kan door
MAX pakket zijn ontwikkeld (“Eigen Plug-in”) of door de exploitant van
een webshopplatform (“Externe Plug-in”).

15. Overeenkomst: De overeenkomst die tussen MAX pakket en de Klant tot stand komt
nadat de Klant zich heeft geregistreerd via het Platform en zodra de Klant is goedgekeurd
door MAX pakket, inclusief de onderhavige algemene voorwaarden. Op grond van deze
Overeenkomst kan de Klant Opdrachten verstrekken.

16. Track&Trace notificaties: Notificaties van de status van de Zendingen.

17. Verboden goederen: Goederen die (i) op grond van internationale of nationale wet- en/
of regelgeving (waaronder ook begrepen regels van internationale organisaties) verboden
zijn te vervoeren, (ii) waarvoor een Vervoerder niet de noodzakelijke licentie, autorisatie of
andere vorm van toestemming heeft verkregen en/of (iii) waarvan het als algemeen
bekend mag worden verondersteld dat deze gevaarlijk of illegaal zijn in het land van
oorsprong, bestemming en/of elk derde land via waar de goederen worden vervoerd.

18. Vervoerder: Degene die het vervoer van een Zending verzorgt.

19. Verzendlabel: Een etiket met de specificaties voor het vervoer (zoals de adresgegevens
van de Geadresseerde, de adresgegevens van de afzender en een barcode).

20. Verzendmaterialen: Materialen ten behoeve van de verzending van Zendingen, die MAX
pakket in het kader van de Overeenkomst aan de Klant levert, zoals etiketten en
verpakkingsmaterialen.

21. Website: De website www.maxpakket.nl, dan wel enige andere domeinnaam die door
MAX pakket worden beheerd.

22. Zending: Een vervoerseenheid (zoals een pakket, een brievenbuspakje of een pallet) die
bestemd is voor een Geadresseerde en is voorzien van een Verzendlabel.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, de Opdrachten,
alsook op iedere andere rechtsbetrekkingen tussen MAX pakket en de Klant.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de
Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Voor zover MAX pakket de Klant de mogelijkheid biedt om Zendingen te verzenden, is
sprake van een overeenkomst van goederenvervoer in de zin van artikel 8:20 van het
Burgerlijk Wetboek (“BW”). In dat geval zijn ook van toepassing:
a. Nationaal vervoer over de weg:
de Algemene Vervoerscondities 2002 (“AVC”), steeds de meest actuele versie daarvan
zoals door de Stichting Vervoeradres gepubliceerd en gedeponeerd ter griffie van de
rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam;
b. Internationaal vervoer over de weg:
het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over
de weg, in de door Nederland bekrachtigde versie (“CMR”);
c. Luchtvervoer:
Het Verdrag van Warschau van 1929 dan wel het Verdrag van Warschau zoals aangepast
door het Haags Protocol (1955) en/of het Montreal Protocol No.4 (1975) dan wel het
Verdrag van Montreal (1999) (“Luchtvervoer verdragen”).
4. Indien de bepalingen in deze algemene voorwaarden strijdig zijn met de bepalingen van
de AVC, niet-dwingendrechtelijke bepalingen in de wet of in de in het derde lid vermelde
verdragen, prevaleren de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Registratie, Overeenkomst en Opdrachten
1. Om gebruik te kunnen maken van Diensten dient de Klant zich via het Platform te
registreren.
2. Alle gegevens die de Klant tijdens de registratie aan MAX pakket verstrekt, dienen juist en
volledig te zijn.
3. Bij registratie maakt de Klant een inlognaam en –code aan. De Klant dient deze
inlognaam- en code vertrouwelijk en met zorg te behandelen en maakt deze slechts aan
geautoriseerde personeelsleden kenbaar. MAX pakket is nimmer aansprakelijk voor de
gevolgen van ongeautoriseerd gebruik van de inlognaam en -codes van de Klant.
4. De Klant verklaart akkoord te zijn met de ontvangst van alle relevante communicatie
onder de Overeenkomst op het door de Klant opgegeven e-mailadres.
5. MAX pakket kan geen Diensten verlenen aan een Klant die reeds een
vervoersovereenkomst of vergelijkbare overeenkomst heeft, tenzij Partijen anders
overeenkomen en genoemde Partij daarmee instemt.
6. Nadat de Klant het registratieproces via het Platform volledig heeft doorlopen (waarbij de
Klant onder andere kennisneemt van en instemt met deze algemene voorwaarden), en
zodra de Klant is goedgekeurd door MAX pakket, komt een Overeenkomst tot stand. Op
grond van deze Overeenkomst kan de Klant Opdrachten verstrekken.
7. Opdrachten worden door de Klant verstrekt via het Platform of via de eigen webshop van
de Klant (indien er een Plug-in is geïnstalleerd, er een Klantkoppeling is of er een
Koppeling op maat is).

Artikel 4 Website, Platform, Plug-ins en koppelingen
1. MAX pakket zal zich naar beste vermogen inspannen om de Website, het Platform, alsook
Eigen Plug-ins en door haar ontwikkelde andere koppelingen (Koppeling op maat), 24 uur
per dag beschikbaar te houden voor gebruik, maar kan ter zake geen garantie geven.
MAX pakket is niet verantwoordelijk voor het beschikbaar houden van Externe Plugins, Klantkoppelingen en/of andere – door derden ontwikkelde en/of gerealiseerde –
software, applicaties en/of koppelingen.
2. MAX pakket is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de Website, het Platform,
Plug-ins, andere software, applicaties en/of koppelingen tijdelijk buiten gebruik te stellen.
3. MAX pakket is niet verplicht om Externe Plug-ins en/of andere – door derden ontwikkelde
c.q. gerealiseerde – sofware, applicaties en/of koppelingen te (blijven) ondersteunen.
4. MAX pakket zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Website, het Platform,
Plug-ins en/of andere koppelingen te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde
toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de Klant via de Website, het
Platform, de Plug-ins en/of andere koppelingen ingevoerde gegevens, maar MAX pakket
kan ter zake geen garantie geven.
5. De Website, het Platform, de Plug-ins en/of andere koppelingen kunnen technische en/of
typefouten bevatten. De Klant kan hier geen aanspraken aan ontlenen.
6. De Klant verplicht zich om de Website, het Platform, de Plug-ins en/of andere
koppelingen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd.

Artikel 5 Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van MAX pakket zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
2. MAX pakket is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet-, prijs-,
reken- of programmeerfouten in haar aanbieding, in een offerte, in mailings, op de
Website, op het Platform, in Plug-ins of in andere uitingen.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod van MAX
pakket, is MAX pakket daaraan niet gebonden. Er komt dan geen Opdracht conform
deze afwijkende aanvaarding tot stand.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht MAX pakket niet tot het verrichten van een
gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Gedane aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

Artikel 6 Uitvoering van de Diensten
1. MAX pakket zal de Diensten naar beste inzicht en vermogen en als zorgvuldig
handelend dienstverlener uitvoeren.
2. MAX pakket spant zich ervoor in om door haar gehanteerde termijnen (waaronder,
maar niet beperkt tot, de aflevertermijn van een Zending c.q. de overkomstduur van
een Zending) te halen. Deze termijnen zijn echter indicatief en nimmer fataal. Bij
overschrijding (een) van deze termijnen komt MAX pakket niet in verzuim te verkeren.
3. MAX pakket is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de Diensten indien de Klant
de door MAX pakket verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als
door MAX pakket gewenst, heeft verstrekt en indien de Klant de instructies en/of
(aanbiedings)voorwaarden voor de te leveren Diensten, zoals onder andere door MAX
pakket kenbaar gemaakt op de Website, via het Platform en/of via de eigen webshop van
de Klant (indien er een Plug-in is geïnstalleerd, er een Klantkoppeling is of er een
Koppeling op maat is), in acht neemt.
4. MAX pakket heeft het recht bij de uitvoering van de Diensten, zonder kennisgeving
aan de Klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van
derden af te nemen en de Diensten geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten
en de hieraan verbonden kosten aan de Klant door te berekenen. In dit kader heeft te
gelden dat MAX pakket voor (een deel van) haar Diensten afhankelijk is van de
dienstverlening van een of meerdere Vervoerders.
1. Indien een Vervoerder Track&Trace notificaties verstrekt aan MAX pakket, kan MAX pakket
op haar beurt Track&Trace notificaties verstrekken aan de Klant. MAX pakket geeft geen
garanties ten aanzien van de juistheid van de Track&Trace notificaties. Aan deze
Track&Trace notificaties kan de Klant geen aanspraken ontlenen.

Artikel 7 Retourservice
1. Indien de Klant van de Retourservice gebruik wenst te maken, dan wordt door de Klant
Opdracht daartoe verstrekt via het Platform of via de eigen webshop van de Klant (indien
er een Plug-in is geïnstalleerd, er een Klantkoppeling is of er een Koppeling op maat is).
Zodra deze Opdracht is verstrekt, verstuurt MAX pakket een e-mail naar het door de
Klant opgegeven e-mailadres van de Geadresseerde met daarin een URL die verwijst
naar een webpagina waarop de Geadresseerde een Verzendlabel kan uitprinten.
2. Een Zending, die voorzien is van een Verzendlabel zoals bedoeld in het eerste lid, kan
uitsluitend door de Geadresseerde worden geretourneerd indien de instructies en/of
aanbiedings(voorwaarden) van MAX pakket en/of de Vervoerders in acht worden
genomen c.q. worden gerespecteerd. De Klant is verantwoordelijk voor naleving van de
instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden door de Geadresseerde.
3. Zodra de Geadresseerde de Zending met daarop het Verzendlabel ter retournering
aanbiedt bij de Vervoerder, worden de kosten in verband met de retournering van de
Zending door MAX pakket in rekening gebracht bij de Klant.
4. Voorts wordt door MAX pakket bij de Geadresseerde de Eigen bijdrage in rekening
gebracht. De Eigen bijdrage wordt binnen 30 dagen na ontvangst ervan betaald aan de
Klant of, naar keuze van MAX pakket, verrekend met enige andere vordering van MAX
pakket op de Klant.

Artikel 8 Levering van Verzendmaterialen
1. MAX pakket zal de Verzendmaterialen op het door de Klant opgegeven adres laten
afleveren.
2. MAX pakket spant zich ervoor in de overeengekomen termijn voor de levering van de
Verzendmaterialen in acht te nemen. De opgegeven leveringstermijn is echter geen
fatale termijn. Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijn komt MAX pakket
niet in verzuim te verkeren.
3. De Klant is verplicht de geleverde Verzendmaterialen in ontvangst te nemen. Blijft de
Klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten
voor opslag, voor zijn rekening.
4. Eventuele verzendkosten die betrekking hebben op aan de Klant geleverde
Verzendmaterialen worden apart aan de Klant in rekening gebracht.
5. Bij ontvangst van de door MAX pakket geleverde Verzendmaterialen, dient de Klant
direct vast te stellen of de Verzendmaterialen beschadigd zijn of niet geschikt zijn voor
het doel waarvoor deze Verzendmaterialen zijn geleverd, en dient de Klant hiervan
binnen 14 dagen melding te maken. Behoudens tijdige melding van de Klant, aanvaardt
de Klant de Verzendmaterialen in de staat waarin deze zich op het moment van
aflevering bevinden, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde en nog te leveren Verzendmaterialen blijven eigendom van MAX pakket,
totdat alle vorderingen die MAX pakket op de Klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn
betaald.
2. Zolang de eigendom van de Verzendmaterialen niet op de Klant is overgegaan, mag de
Klant de Verzendmaterialen niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop
verlenen.
3. De Klant is verplicht de Verzendmaterialen die onder eigendomsvoorbehoud zijn
afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van MAX pakket te
bewaren.
4. MAX pakket is gerechtigd de Verzendmaterialen die onder eigendomsvoorbehoud zijn
geleverd en nog bij de Klant aanwezig zijn terug te nemen indien de Klant in gebreke is
met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert
of dreigt te gaan verkeren. De Klant zal MAX pakket te allen tijde vrije toegang verlenen
tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de Verzendmaterialen en/of ter
uitoefening van de rechten van MAX pakket.

Artikel 10 Meerkosten
Indien de Overeenkomst en/of een Opdracht op verzoek van de Klant wordt uitgebreid of
gewijzigd, of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten
leiden. De Klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van meerkosten. MAX pakket
zal pas een aanvang maken met de werkzaamheden die de meerkosten met zich meebrengen
nadat de Klant daarmee akkoord is gegaan, tenzij er sprake is van een noodgeval.

Artikel 11 Verplichtingen van de Klant
1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan MAX pakket aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan MAX pakket ter
beschikking worden gesteld.
2. Indien de Klant gegevens aan MAX pakket ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan
de door MAX pakket voorgeschreven specificaties.
3. Een Verzendlabel wordt samengesteld aan de hand van door de Klant opgegeven
gegevens. Een Verzendlabel heeft te gelden als vrachtbrief. Alle Zendingen dienen
voorzien te zijn van een volledig en correct ingevuld Verzendlabel.
4. De Klant zal alle instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden van MAX pakket in acht
nemen met betrekking tot Zendingen. Dit betekent onder andere dat de Klant zal zorg
dragen voor een zorgvuldige verpakking afgestemd op de aard en inhoud van de
Zending.
5. De Klant is zelf verantwoordelijk voor apparatuur en overige benodigdheden, zoals een
printer en een internetverbinding, welke vereist zijn om gebruik te kunnen maken van de
Diensten.
6. De Klant is gehouden MAX pakket onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
7. De Klant zal alle medewerking verlenen aan MAX pakket welke redelijkerwijze van hem
verwacht ter uitvoering van de Overeenkomst.
8. Het is de Klant niet toegestaan om Gevaarlijke stoffen en/of Verboden goederen ter
verzending aan te bieden. Indien de Klant toch Gevaarlijke stoffen en/of Verboden
goederen ter verzending aanbiedt, vrijwaart zij MAX pakket en stelt zij MAX pakket
volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden en schade die MAX pakket lijdt in
verband met het vervoer van deze Gevaarlijke stoffen en/of Verboden goederen.
9. De vrijwaring en schadeloosstelling als bedoeld in het achtste lid wordt tevens door de
Klant afgegeven aan de door MAX pakket ingeschakelde derden.
10. De Klant stemt ermee in dat door de Klant ter verzending aangeboden Gevaarlijke
stoffen en/of Verboden goederen zullen worden vernietigd en dat de daarvoor geldende
kosten op de Klant verhaald kunnen worden.
11. Indien de Klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn
alle kosten die MAX pakket daardoor heeft moeten maken voor rekening van de Klant.

Artikel 12 Instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden van Vervoerders
1. Indien en voor zover Vervoerders instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden hanteren
met betrekking tot de Zendingen verplicht de Klant zich om deze instructies en/of
(aanbiedings)voorwaarden in acht te nemen c.q. te respecteren.
De instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden zoals bedoeld in het eerste lid zijn te
raadplegen en te downloaden via: maxpakket.nl/voorwaarden

2. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden verplicht de Klant zich om kennis te
nemen van de inhoud van de in dit artikel bedoelde instructies en/of
(aanbiedings)voorwaarden.
3. Indien de Klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in het eerste lid heeft voldaan, dan
zijn alle kosten die MAX pakket daardoor heeft moeten maken voor rekening van de
Klant.

Artikel 13 Weigering, opschorting of staking van vervoer
1. MAX pakket kan het vervoer van een Zending, desgevraagd zonder opgave van redenen,
(laten) weigeren, opschorten of staken indien:
a) de Klant niet voldoet aan de instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden van MAX
pakket en/of Vervoerders;
b) er sprake is van vervoer van Gevaarlijke stoffen en/of Verboden goederen, of het
vermoeden daarvan;
c) MAX pakket een andere gegronde reden tot weigering, opschorting of staking heeft,
waaronder (maar niet beperkt tot) natuurrampen, oorlogen of gewapende conflicten,
(werk)stakingen, etc.
2. In geval van weigering of staking van het vervoer van een Zending stelt MAX pakket de
Klant, voor zover mogelijk, in staat weer in het bezit te komen van de Zending alsmede
van de eventueel daarbij overgelegde bescheiden. MAX pakket kan aanspraak maken op
betaling van de voor het vervoer verschuldigde vergoeding, onverminderd het recht van
MAX pakket op vergoeding van (extra) gemaakte kosten.

Artikel 14 Aflevering van een Zending
De wijze waarop een Zending wordt afgeleverd staat omschreven op de pagina van MAX pakket
onder voorwaarden. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden stemt de Klant in met
deze wijze van aflevering.

Artikel 15 Wijziging bedrijfsgegevens
Indien de Klant verhuist dan wel het factuuradres of e-mailadres van de Klant wijzigt, dient de
Klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/
of nieuw factuuradres of zijn nieuwe e-mailadres via het Platform of via de e-mail aan MAX
pakket mede te delen.

Artikel 16 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij
in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een van Partijen kenbaar is gemaakt of als
dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel
waarvoor deze verstrekt zijn.
3. Het is de Klant niet toegestaan om tarieven van MAX pakket aan derden bekend te
maken.

Artikel 17 Prijzen en tarieven
1. Alle genoemde prijzen of tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
2. De prijzen of tarieven zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen,
lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, tarieven van derden, etc. Indien in een of
meer van de hierboven genoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, is MAX
pakket gerechtigd haar prijzen of tarieven eenzijdig aan te passen.
3. De Klant wordt van een aanpassing van de prijzen of tarieven tijdig via het Platform of via
de e-mail op de hoogte gesteld.
4. Indien de Klant niet akkoord gaat met de aangepaste prijzen of tarieven, dan staat het de
Klant vrij geen gebruik meer te maken van de Diensten van MAX pakket.
5. Indien de aangeboden prijzen of tarieven voor enige Dienst afhankelijk zijn van het door
de Klant afgenomen volume van deze Dienst, heeft het volgende te gelden:
a)Bij registratie zoals bedoeld in artikel 3 dient de Klant in te schatten welk volume hij per
kalenderjaar denkt af te nemen. Op basis van deze inschatting en een door MAX pakket
te verrichten haalbaarheidstoets worden door MAX pakket de eerst geldende prijzen of
tarieven bepaald.
b)Indien het daadwerkelijk afgenomen volume zodanig wijzigt c.q. afwijkt, dan wel dreigt
te wijzigen c.q. af te wijken, van het ingeschatte volume dat het hanteren van andere
prijzen of tarieven in de rede ligt, zullen partijen hierover met elkaar in overleg treden. Dit
overleg kan MAX pakket doen besluiten om andere prijzen of tarieven te hanteren.
c)Prijzen en tarieven die gehanteerd zijn gedurende een bepaalde periode, zullen niet
achteraf worden aangepast c.q. gecorrigeerd.

Artikel 18 Betaling

1. Facturatie geschiedt maandelijks achteraf, telkens op de eerste van de maand.
2. De Klant gaat akkoord met en machtigt MAX pakket voor een automatische incasso van
de facturen.
3. De Klant dient de van MAX Pakket ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen
na de factuurdatum.
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de Klant van rechtswege in verzuim.
In dat geval is de Klant de wettelijke handelsrente verschuldigd.
5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ter verkrijging van
voldoening zijn voor rekening van de Klant. De Klant zal vanaf dat moment voor nieuwe
Opdrachten op vooraf betalen worden gezet.

Artikel 19 Zekerheidsstelling
1. MAX pakket is gerechtigd om van de Klant te verlangen dat deze zekerheid stelt voor de
betaling van de ten behoeve van hem te verrichten Diensten als de Klant in verzuim is als
bedoeld in artikel 18.4 of MAX pakket redenen heeft om te vermoeden dat de Klant in
verzuim zal geraken.
2. De zekerheidstelling als bedoeld in het eerste lid kan bestaan uit één of meer van de
onderstaande mogelijkheden:
1. vooruitbetaling van een door MAX pakket te bepalen bedrag voor de afname van
Diensten, voor een door MAX pakket te bepalen periode;
2. het niet bieden van een of meerdere Diensten, voor een door MAX pakket te
bepalen periode;
3. de mogelijkheid om gebruik te maken van Plug-ins en/of andere koppelingen
uitschakelen, voor een door MAX pakket te bepalen periode.

Artikel 20 Overmacht
1. MAX pakket is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant,
indien MAX pakket daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te
wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor haar rekening komt (‘overmacht’).
2. Omstandigheden zoals bedoeld in het eerste lid zijn onder meer, maar niet uitsluitend:
storingen in de verbindingen van en met het internet, transportvertragingen, stakingen,
uitsluitingen, d(dos)-aanvallen, overheidsmaatregelen, het door Vervoerders, leveranciers
en/of ander derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen. Onder
overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van ingeschakelde derden die
noodzakelijk zijn voor het leveren van de Dienst, alsmede iedere andere situatie waarop
MAX pakket geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
3. In geval van overmacht zal MAX pakket vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot
levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de
omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal
zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering
en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog en/of gewijzigd te
leveren en/of uit te voeren, zullen zowel MAX pakket als de Klant, eventueel onder
aanpassing van de door de Klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 21 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. MAX pakket kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een
direct of indirect gevolg is van:
a) een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of
nalaten kan worden toegeschreven, zoals onder andere omschreven in artikel 20 van
deze algemene voorwaarden;
b) enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen,
die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld;
c) door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
d) het onjuiste gebruik van Verzendlabels door de Klant;
e) het niet in acht nemen door de Klant van instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden van
MAX pakket en/of de Vervoerders;
f) verkeerd of ondeskundig gebruik van Verzendmaterialen, gebruik van Verzendmaterialen
in strijd met de gebruiksaanwijzing van deze Verzendmaterialen, gebruik van
Verzendmaterialen voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd, gebruik van
Verzendmaterialen na het aanbrengen van wijzigingen door de Klant of een derde;
g) het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website, het Platform, Plug-ins en/of andere
koppelingen;
2. MAX pakket is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. MAX pakket is nimmer aansprakelijk voor schade die niet deugdelijk door de Klant kan
worden onderbouwd.
4. Voor zover MAX pakket de Klant de mogelijkheid biedt om Zendingen te verzenden en
dus sprake is van een overeenkomst van goederenvervoer in de zin van artikel 8:20 BW, en
voor zover MAX pakket op grond van de AVC, CMR en/of Luchtvervoer verdragen
aansprakelijk is voor de schade die de Klant lijdt en deze aansprakelijkheid niet is
uitgesloten in deze algemene voorwaarden, gelden de eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen in de AVC, CMR en/of de Luchtvervoer
5. Verdragen. Wij zijn voor enigerlei andere schade dan bedoeld in
het vierde lid, is de totale aansprakelijkheid van MAX pakket beperkt tot het
factuurbedrag met betrekking tot het gedeelte van de Overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van EUR 2.500,– op jaarbasis.
6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MAX pakket.
7. De Klant vrijwaart MAX pakket voor alle aanspraken van diens klanten en stelt MAX
pakket hiervoor volledig schadeloos.
8. De Klant vrijwaart MAX pakket voor alle aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.
De Klant stelt MAX pakket hiervoor volledig schadeloos.
9. Eventuele kosten die ontstaan als gevolg van het niet in acht nemen door de Klant van
instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden van MAX pakket en/of de Vervoerders, zijn
voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 22 Klachten en verjaring
1. Tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald, dienen klachten binnen
bekwame tijd nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door
de Klant bij MAX pakket te zijn ingediend. De bekwame tijd is maximaal 30 dagen.
2. Indien een klacht gegrond is, dan dient de Klant MAX pakket de gelegenheid te geven om
alsnog de werkzaamheden te verrichten zoals overeengekomen of om een vervangend
Product te leveren.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden dan wel het
leveren van een nieuwe Verzendingsmaterialen niet meer mogelijk of zinvol is, zal MAX
pakket slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 21 van deze algemene
voorwaarden.
4. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Klant jegens MAX pakket, uit welken
hoofde ook, vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 (één) jaar vanaf het moment
waarop de Klant deze vorderingsrechten en/of andere bevoegdheden jegens MAX pakket
kan aanwenden.

Artikel 23 Duur, opzegging, ontbinding en opschorting
1. De Overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door
Partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
2. MAX pakket is bevoegd de Overeenkomst per direct te ontbinden, zonder jegens de
Klant schadeplichtig te zijn, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet
nakomt. Bovendien is het MAX pakket in dat geval, naar keuze, toegestaan om al haar
verplichtingen jegens de Klant op te schorten.
3. MAX pakket is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich zodanige
omstandigheden voordoen dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden verwacht van MAX
pakket.
4. MAX pakket is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant surseance van
betaling verzoekt of deze aan de Klant wordt verleend, ingeval de Klant failliet wordt
verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Klant niet in staat is aan
zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn onderneming,
onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van MAX pakket op de
Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien MAX pakket de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
6. MAX pakket en de Klant komen overeen dat de Klant geen beroep kan doen op artikel
2:271 BW (ongedaanmakingsverplichting).

Artikel 24 Intellectuele eigendomsrechten
1. Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de Website, het Platform, de Plug-ins
en/of andere koppelingen, in meest ruime zin, blijft bij MAX pakket of diens
licentiegevers. Het is de Klant niet toegestaan deze te verveelvoudigen, openbaar te
maken ofwel te kopiëren. Indien en voor zover nodig, verkrijgt de Klant voor de duur van
de Overeenkomst een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht teneinde de
Diensten te kunnen afnemen.

2. MAX pakket en de Klant komen overeen dat MAX pakket rechthebbende is en blijft van
de (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, welke rusten op alle
gegevens die worden verwerkt met gebruikmaking van het Platform, de Plug-ins en/of
andere koppelingen, ingevoerd door MAX pakket, de Klanten en/of bezoekers (“Data”).
3. Voor zover er geen (intellectuele) eigendomsrechten op de Data rusten, komen MAX
pakket en de Klant overeen dat MAX pakket rechthebbende is en blijft van alle
ingevoerde Data en dat de Klant slechts een gebruiksrecht toekomt, zoals in het eerste
lid bepaald.

Artikel 25 Personeel
Het is de Klant niet toegestaan om zolang de relatie tussen de Klant en MAX pakket voortduurt,
alsmede 1 (één) jaar na afloop daarvan, werknemers van MAX pakket in dienst te nemen dan
wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van MAX pakket. Onder werknemers van MAX pakket worden in dit
verband verstaan personen die in dienst zijn van MAX pakket of van één van de aan MAX pakket
gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van MAX
pakket of van één van de aan MAX pakket gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 26 Overige
1. Behoudens het bepaalde in artikel 28, zijn afwijkingen van deze algemene voorwaarden
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen
tussen Partijen.
2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. MAX pakket en de Klant zullen dan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het
doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.
3. De door MAX pakket ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, alsook de
administratie van MAX pakket, geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren
door de Klant.
4. MAX pakket is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de
Overeenkomst over te dragen aan een derde. De Klant stemt hierbij voor alsdan in met
een dergelijke overdracht.

Artikel 27 Toepasselijk recht en geschilbeslechting
1. Op elke Overeenkomst of andere rechtsverhouding tussen MAX pakket en de Klant is
Nederlands recht van toepassing.
2. De rechtbank Zutphen is exclusief bevoegd om in eerste instantie kennis te nemen
van alle geschillen tussen MAX pakket en de Klant.

Artikel 28 Wijzigen algemene voorwaarden
1. MAX pakket heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te
vullen. Indien MAX pakket hiertoe overgaat, zal zij daarvan tenminste 30 dagen voor de
inwerkingtreding van de wijziging en/of aanvulling schriftelijk, via e-mail of via het Platform
mededeling doen.
1. Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ten aanzien van Overeenkomsten die op en na de
datum van inwerkintreding tot stand komen.
2. Wijzingen en/of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten
Overeenkomsten, tenzij anders is bepaald.
3. Indien de Klant een wijziging en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden niet wil
accepteren, kan hij tot de datum waarop de gewijzigde en/of aangevulde algemene
voorwaarden in werking treden de Overeenkomst opzeggen tegen deze datum, tenzij
MAX pakket heeft aangegeven dat de oude algemene voorwaarden voor de Klant van
kracht blijven.

Artikel 29 Privacy en bescherming persoonlijke levenssfeer
1. Bij het doorlopen van het registratieproces via het Platform zoals bedoeld in artikel 3
neemt de Klant onder andere kennis van en stemt deze in met de privacyafspraken in de
privacyverklaring.
2. MAX pakket gebruikt in het kader van de uitvoering van haar Diensten de door haar van
de Klant ontvangen (persoons)gegevens van deze Klant en de Geadresseerden. Een Klant
zal de Geadresseerden informeren over dit gebruik, en MAX pakket vrijwaren en volledig
schadeloos stellen voor alle vorderingen en kosten voortvloeiende uit het niet voldoen
op privacy wet- en regelgeving die van toepassing is op de Klant.